Co se stalo?

Zemědělští „tuneláři“ ničí zemědělství

Z 26,5 tisíce zemědělských subjektů v ČR většina zemědělců řádně pečuje o své i propachtované pozemky.
Podmínky čerpání dotací, které nastavuje česká vláda na základě evropské legislativy však umožnily „tunelování“ české půdy. Přestože je v ČR potenciálně erozí ohroženo 54% zemědělské půdy, do 31.12.2018 bylo sankcemi chráněno 11% a od 1.1.2019 je chráněno jen 25%. Podmínkou pro čerpání dotací není ani dodržování bilance organické hmoty v půdě, a její množství se plošně nesleduje. Dodnes rovněž není platná protierozní vyhláška, která ukládá sankce za erozi půdy. V ČR je tak možné čerpat dotace i při nekvalitní péči o půdu. 

Mezi tuneláře patří největší zemědělské podniky, které poškozují krajinu, do půdy nevrací organickou hmotu, znečišťují vodu a ničí dobré jméno českého zemědělství, neboť jejich nedobrá práce je vidět a na krajinu má velký dopad.

Brusel přispívá na kvalitní péči o krajinu

Podle zprávy MFČR jsme v roce 2017 z rozpočtu Evropské unie dostali 97 miliard. Ty zahrnují celý náš příspěvek do rozpočtu EU ve výši 42 miliard. Zbylých 55 miliard korun je příspěvek ostatních států EU na rozvoj naší země.

Z celkových 97 miliard obdržených z EU bylo do zemědělství vyplaceno 29 miliard Kč, které zahrnují platby na ozeleňování a ekologická opatření. Dotační kritéria nastavená českou vládou však umožňují čerpání dotací aniž by splnily svoji funkci

Ministerstvo zemědělství podle své zprávy v roce 2017 přidělilo zemědělcům dotace v celkové výši 45 miliard korun. Z toho 29 miliard Kč je z daní ostatních států EU a 16 miliard Kč bylo vyplaceno z našich daní.

Většinu dotací bere pouhých 7 % podniků

Vlastníci farem i díky této podpoře vykázali zisk ve výši 21 miliard Kč. Zároveň však zemědělskou činností dle dokumentů MZe (strana 16) každoročně vzniká škoda až 10 miliard Kč.

Jednu z příčin odhalují data Českého statistického úřadu. Kvalitní péče je svázaná se znalostí každého metru obhospodařované půdy. 7 % podniků, které patří v zemědělství zároveň k největším, obhospodařuje 65 % veškeré zemědělské půdy v ČR. Podrobných znalostí obhospodařované půdy tyto podniky dosahují obtížně. Zato pobírají většinu dotací, neboť dotace se vyplácejí převážně na plochu. Tyto podniky tak tvoří většinu deklarovaného zisku.

Naše daně musí sloužit celé společnosti

Prevence škod a investice ve prospěch celé společnosti musí být upřednostněny před ziskem jednotlivců, který v roce 2017 činil 21 miliard Kč. Za tyto prostředky je například možné

  • vysázet na polích větrolamy a dělící lesní pásy o šíři 20m a celkové délce 21 000 km.
  • podstatně rozšířit plochy s podsevy a meziplodinami a pod.

V krátké době tak mohou dotace efektivně začít bránit půdní erozi a poskytnou ochranu živé přírodě.

Je trestuhodné, že dotační politika umožňuje zanedbávání péče o půdu a vznik rozsáhlých škod. Nezodpovědným nájemcům půdy umožňuje ničení živé půdy a její postupnou likvidaci, vysychání krajiny, úbytek podzemních vod a jejich kontaminaci zdraví škodlivými pesticidy.

Data hovoří jasně. Každý třetí občan ČR onemocní rakovinou a každý čtvrtý na ni zemře.

Požadujme po vládě ČR ochranu veřejného zájmu

Udělejme to právě teď, kdy je možné změnit systém vyplácení dotací.

Stačí, když každý z nás udělá jeden malý krůček, přispěje svojí kapkou k blahodárnému dešti, který přinese zdraví a vodu do naší krajiny – ZDE.